Լուսանկարներ

ԷԱ/ՎԷ շահառուների մասնակցությամբ կոնֆերանս 

ԳՖԿ-ների հետ դասընթաց

ՄՓՄՁ-ների էներգախնայող ներդրումները